Energetický certifikát

Energetický certifikát budov je dokument ktorým sa klasifikujú posudzované objekty na základe určených kritérií. Energetickú certifikáciu budov zastrešuje v slovenskej legislatíve zákon č. 555/2005 Z. z. ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. Decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva vyhláškou č. 311/2009 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Zákon paragrafZákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Vyššie uvedený zákon aj vyhláška stanovujú postup energetickej certifikácie, kategorizáciu budov, obsahové požiadavky na certifikát a zatrieďujú objekt podľa stanovených kritérií do kategórií A-G. Pričom v kategórii A sú najhospodárnejšie budovy a v kategórii G sú najnehospodárnejšie budovy.

Energetický certifikátEnergetická certifikácia je povinná:

 • pri predaji budovy
 • pri prenájme budovy
 • pri dokončení novej budovy
 • pri dokončení významnej obnovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:bytové domy,

 • rodinné domy,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • športové haly a iné budovy na šport,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.