Termovízne merania - termografia

Základy termografie založil v roku 1800 W. Herschel objavením infračerveného žiarenia.  Prví, ktorí používali túto technolúgiu boli ozbrojené sily po druhej svetovej vojne. Termovíziu používali k detekcii vojakov za zňíženej viditeľnosti. Pri tom využívali termovizuálne žiarenie ľudského tela. Po armáde začali to používať aj v iných oblastiach, ako napríklad v medicíne, v elektrotechnike či v životnom prostredí.

*

Táto technológia sa postupne dostal  aj do stavebníctva. Pomocou termografie  sa v stavebníctve zisťujú slabé miesta v obalových konštrukciách objektov. Termovíziou je možné hodnotiť tepelno-technické vlastnosti budov.

Termovizuálne snímky ale neslúžia na presné určenie  množstva vyžarovanej energie,  slúžia len na vytipovanie  najkritickejších miest na obvodovom plášti. Je to vlastne urýchlený, kvalitný a spoľahlivý spôsob  kontroly tepelnotechnických vlastností budov. Pomáhajú identifikovať kritické oblasti obejtktu,  poukážu  na efektívne intervencie pri rekonštrukcií.

*

Podmienkou kvalitnej a spoľahlivej  termovízie je ale minimálne 20°C rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou. Znamená to teda, že  najvhodnejšie podmienky sú pre termovíziu vtedy , ak vonkajšia teplota  je okolo nuly, alebo pod nulou.

V exteriéri  pomocou termografie sa zisťujú slabé miesta na obvodovom plášti.  Zistí nezaizolované miesata , a taktiež aj skrité chyby v konštrukcií stien. Účelom teda vonkajšieho merania je identifikovať tepelnotechnické závady v obalovaj konštrukcii, taktiež miesta so zníženou tepelnoizolačnou schopnosťou.

*

V interiéri termovízia zistí neviditeľné vyhrievané telesá v podlahe či v stenách. Termovízne snímky teda zachitia to, čo ľudské oko nevidí. Vďaka termografie sa dá určiť aj presná pozícia a aj celkové rozšírenie vyhrievaného telesa (napr.:zle pripojené vykurovanie).

Okrem toho termografia zistí nesprávne osadenú (v prípade chýbajúcu) izoláciu, takzvané tepelné mosty. Tepelné mosty sú miesta s vyšším tepelným tokom, teda miesta s vyššími tepelnými stratami. Kým tepelné mosty sú viditeľné aj zvonku, skúmanie vo vnútri je spoľahlivejšie.  Vonkajšie meranie ovplyvnia poveternostné a atmosferické podmienky. V prípade aj chlad vystupuje na obalovú konštrukciu, čím ovplyvní vonkajšie meranie.

Termovízne merania - termografia

Termovízia ponúka dve možnosti jej využitia:

  • Vo fáze rozhodovania vám termovízia umožní zistiť aké úniky tepla alebo poruchy sa na vašom objekte vyskytujú a na tieto sa potom môžete cielene zamerať pri následnej rekonštrukcii vášho objektu.
  • Vo fáze dokončovania stavby alebo rekonštrukcie objektu termovízia sa používa na kontrolu kvality prevedenia prác, napr. dôkladného osadenia a utesnenie otvorových výplní, alebo kvality prevedenie tepelnej izolácie.