Najčastejšie otázky a odpovede

Spísali sme pre Vás najčastejšie kladené otázky a pripravili odpovede. Ak sa nedozviete, čo potrebujete, môžete zavolať na tel. číslo 0905 457 225 alebo vyplniť kontaktný formulár a my Vám radi poradíme.

Čo je to Energetický certifikát?
Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (ako na elektrospotrebičoch).
Podľa akého zákona je potrebné dokladovať Energetický certifikát?
Je to zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..
Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu?
Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.
Čo mi dáva Energetický certifikát?
Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.
Kedy je povinná Energetická certifikácia?
Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.
Koľko ma bude stáť Energetický certifikát?
Cenotvorba Energetických certifikátov a Tepelnotechnických posudkov budov je veľmi osobitná v závislosti od náročnosti a veľkosti daného objektu. Pri rodinných domoch sa cena pohybuje v rozmedzí 150-250 Eur za ECB a 100-150 Eur za TTP, stavby väčšieho rozsahu sú riešené individuálne pri obhliadke.
Kedy potrebujem Energetický certifikát a kedy Tepelnotechnický posudok?
Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy, pri ukončení novostavby alebo významnej obnove budovy ( zateplenie, nadstavba ....). Tepelnotechnický posudok ste povinný dokladovať pri žiadosti o stavebné povolenie.
Koľko trvá vypracovanie Energetického certifikátu?
Na vypracovanie Energetického certifikátu budovy sú potrebné 1 až 2 týždne. V prípade urgencie vieme jednotlivé projekty aj uprednostniť a vystaviť Energetický certifikát do 48 hodín od obhliadky.
Je možné získať energetický certifikát aj na diaľku?
Energetický certifikát je možné získať aj keď nie ste v tom istom regióne ako naša spoločnosť. Ale musí sa vykonať obhliadka objektu a zistiť skutočný stav objektu. To znamená, že odborne spôsobilá osoba je povinná obhliadnuť objekt a spraviť fotodokumentáciu.
Ako podliehajú certifikácii priemyselné a poľnohospodárske stavby?
Zo zákona číslo 555 / 2005 Z.z. podliehajú certifikácii poľnohospodárske aj priemyselné stavby. Len priemyselné objekty s plne automatizovanou prevádzkou nepodliehajú energetickej certifikácií.
Kedy potrebujem Energetický štítok budovy?
Ak podlažná plocha všetkých nadzemných podlaží vypočítaná z vonkajších rozmerov je väčšia ako 1000 m2, vtedy je nutný aj energetický štítok, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do objektu.
Koľko miest spotreby sa posudzuje a na aké typy budov?
Pri určovaní Energetickej hospodárnosti budov v zásade posudzujeme 4 miesta spotreby a to Teplotechnika stavebných konštrukcií, Vykurovanie a príprava teplej vody, Osvetlenie a Vetranie a Klimatizácia. U obytných budov ako sú rodinné domy a bytové domy sa posudzujú len dve miesta spotreby Teplotechnika stavebných konštrukcií a Vykurovanie a príprava teplej vody. Pri polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách je ešte potrebné posúdiť miesto spotreby energie z Osvetlenia a prípadne Vetrania a klimatizácie.
Sú objekty ktoré nepodliehajú certifikácií podla zákona?
Sakrálne stavby, budovy v pamiatkovej rezervácii, historické stavby, kostoly a miesta na bohoslužbu, alebo náboženské podujatia. „Dočasné budovy“ s časom užívania kratším ako dva mesiace v roku. Priemyselné stavby alebo dielne s plne automatizovanou štruktúrou práce. Samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.
Je potrebná termovízia pri tvorbe energetického certifikátu?
Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní ECB aj keď je samozrejme ponúkaný. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15°C čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.
Je potrebný certifikát keď som v podnájme?
Podľa zákona č.555/2005 Z.z. máte právo vyžiadať si od majiteľa energetický certifikát na budovu, v ktorej máte prenajímané priestory. Podľa certifikátu sa dajú určiť približné spotreby energií a pokiaľ sa Vám nepozdávajú mesačné náklady na energie je to predmetom diskusie s majiteľom.
Je možnosť konzultácie u Vás?
Áno, samozrejme bezplatné poradenstvo poskytujeme na tel. čísle 0905 457 225, alebo môžete vyplniť kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.
Aké podklady vyžadujete na vypracovanie energetického certifikátu?
Na vypracovanie certifikátu sú nutné projekty architektúry a vykurovania, technické správy, otvorové konštrukcie – buď technické listy, alebo certifikáty a prípadné zmeny zaznamenané pri realizácií, ktoré nie sú uvedené v projekte.
Dá sa overiť pravosť pečiatky a odbornosť osoby vykonávajúcej túto činnosť?
Áno, na stránke www.sksi.sk je kompletný zoznam odborne spôsobilých osôb, kde si podľa jednotlivých profesií môžete danú osobu vyhľadať alebo sa obrátiť na informácie Slovenskej komory stavebných inžinierov kde Vám túto informáciu môžu poskytnúť.
Existuje zoznam certifikovaných stavieb na Slovensku?
Na stránke www.inforeg.sk sa nachádzajú kompletné štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia so zatriedením do kategórií A až G. Dajú sa tam vyhľadať všetky certifikáty aj podľa prideleného čísla.
Aké sú pokyny, ktorými by sa mala riadiť každá odborne spôsobilá osoba?
V zákone a vyhláške sú definované postupy, ktorými by sa mala riadiť každá odborne spôsobilá osoba a to: obhliadka objektu, vychádzať z reálneho stavu a nie len z projektu, vychádzať z noriem daných Slovenskou republikou, ....
Môže byť sankcionovaný človek, ktorý zanedbal povinnosť Energetickej certifikácie?
Existuje Energetická inšpekcia, ktorá má za úlohu kontrolovať nielen činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby ECB, ale aj skutočnosť, či bol vypracovaný Energetický certifikát. Výška pokuty sa môže vyšplhať až na 3300,00 Eur.